Afspraak maken

Dit betreft een medische keuring om te beoordelen of de werknemer geschikt is om te werken met verontreinigde grond. 
Op basis van de arbeidsomstandighedenwet heeft elke werkgever een algemene zorgplicht voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid. Elke werkgever (ongeacht of hij hoofd- of onderaannemer of anderszins is) moet een beleid voeren dat gericht is op het voorkomen van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. 
Indien er blijkt dat er sprake is van gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het werk, dienen werknemers in de gelegenheid te worden gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek dient gericht te zijn op de gezondheidsrisico’s die samenhangen met het werken in en met verontreinigde grond en verontreinigd water.Alle personen die mogelijk worden blootgesteld, moeten in de gelegenheid worden gesteld zo’n onderzoek te ondergaan. 
Er zijn twee typen keuringen: 
1.Type OT en 1T d.w.z. medewerkers die werken met stoffen die niet Carcinogeen( kankerverwekkend) of toxisch voor de gezondheid zijn. 
2.Type 2T en 3T d.w.z. medewerkers die werken met stoffen die 
Carcinogeen( kankerverwekkend) of toxisch voor de gezondheid zijn. Deze
medewerkersdragen adembescherming en kunnen worden blootgesteld aan hoge temperaturen. 
De keuring dient jaarlijks te gebeuren. Tijdens de medische keuring zal er door de keuringsarts een vragenlijst doorgenomen worden over de gezondheidstoestand van de cliënt, er wordt een gericht lichamelijk onderzoek verricht, lengte en gewicht worden bepaald, pols en bloeddruk worden gemeten, de urine wordt nagekeken, er wordt een ogentest gedaan en er wordt bloed afgenomen. Bij de keuring type 2T en 3T wordt er eveneens een gehoortest en een maximale inspanningstest verricht.